Cookie beleid vv Born

De website van vv Born is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

Normen en Waarden VV Born
VV Born
wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?

 1. Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

 2. Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

 3. Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. He´t fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om?

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Gedragsregels VV Born
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.
Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken.

De volgende 15 gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is

  onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het

  adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.

 2. VV Born toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en

  (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont VV Born zich een goede

  gast.

 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is

  aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

 4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement „Alcohol in

  sportkantines? opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.

 5. Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te worden.

 6. Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.

 7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-)

  intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.

 8. Een verenigingslid dient zich te onthouden van kwetsend, beledigend en

  opruiend taalgebruik via sociale media tegenover anderen, die direct of indirect

  een relatie hebben met de vereniging.

 9. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB

  opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

 10. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

 11. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde vertrouwenspersoon, die in deze een soort van “filterfunctie” richting het bestuur vervult.

 12. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels zich dienen te verantwoorden voor het

  bestuur.

 13. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden

  communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!

 14. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande

  gezagsverhoudingen (hie¨rarchische- en/of functionele aansturing door

  functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).

 15. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor

  hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
  Wie zich niet houdt aan de gedragsregels, dan kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor e´e´n of meerdere wedstrijden

De Gedragscodes

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels. Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:

 • De Sporters
 • De Ouders / verzorgers
 • De (Jeugd-)trainers / leiders
 • De Bestuurders
 • De Scheidsrechters / wedstrijdleiders
 • De Toeschouwers

Voor eenieder: Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De Sporters

 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Bei¨nvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

De (Jeugd-)trainers / leiders
 • Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
 • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. 
 • Winnen e´n verliezen zijn een onderdeel van het spel.
 • Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal. 
 • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.

 

De ouders / verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.

De Bestuurders

 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
 • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

De Scheidsrechters / wedstrijdleiders

 • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief.
De Toeschouwers
 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
 • De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
 • Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of
 • andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders,
 • scheidsrechters etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.

Vastgesteld bestuur vv Born 25 februari 2014

(T)huisregels

Kantine, kleedlokalen en accommodaties:

 • Voetbaltassen plaatsen op de daarvoor voorziene plaatsen.
 • Fietsen uitsluitend plaatsen in de rekken. Bromfietsen altijd dusdanig plaatsen zodat zij ge´e´n opstakel zijn voor doorgang.
 • Parkeren auto's ALLEEN in de vakken.
 • Kleedlokalen worden door trainer/begeleider afgesloten tijdens training en wedstrijden. Doch de vereniging is niet aansprakelijk bij eventuele diefstal of vermissing.
 • Kleedlokaal schoon en tijdig (vaak wordt er op jullie gewacht!) achterlaten (goed vegen en „drinkbekerdragers? opruimen.
 • Respecteer de kleedlokaal indeling alsmede de tijden t.a.v. de volgende ploegen welke gebruik moeten maken van de kleedlokalen.
 • In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.
 • Geen glaswerk mee naar buiten nemen.
 • Respecteer de openingstijden van de kantine.
 • Geen meubilair uit de kantine gebruiken op het terras.

Wedstrijd- en trainingsvelden:
 • Voor aanvang, in de rust en na het einde van de wedstrijden niet over de velden
 • lopen.
 • Voetballen buiten de wedstrijden ALLEEN op de trainingsvelden. Dus ook NIET voetballen op parkeerplaatsen en voor de kantine.
 • Warming up vindt altijd plaats op de trainingsvelden.
 • In de rust wordt het speelveld alleen gebruikt door eventuele wisselspelers.
 • Reclameborden zijn inkomsten voor de verenging en geen „schietschijven?.
 • Doelen dienen afgesloten te worden teruggeplaatst op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Toeschouwers dienen altijd plaats te nemen achter de reclameborden, zowel vanuit KNVB regelgeving als om reden van de zichtbaarheid van de advertenties.
 • Alleen wisselspelers en begeleiding nemen plaats in de dug-out of op daartoe geplaatste stoelen.

Algemeen:

 • Veiligheid gaat boven alles.
 • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij politie.
 • Meld schade en ongeregeldheden meteen bij functionarissen, leiders, beheerder of kantinepersoneel. 
 • Aanwijzingen van functionarissen, leiders, beheerder e.d. dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Algemeen: er zijn ook sancties vastgelegd waarvan we uitgaan deze niet nodig te hebben

Vastgesteld bestuur vv Born 25 februari 2014

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!